HOME
http://school.obec.go.th/watmaichonglom
เวบไซต์โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 

แผนผังการบริหารงานโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

 

อาจารย์ใหญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายแผน/โครงการ
คณะกรรมการ งานวิชาการ
คณะกรรมการ
งานธุรการ
คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง
คณะกรรมการ
งานบริการ
คณะกรรมการ
งานแผนและโครงการ


- ศูนย์วิชาการ
- พัฒนาการเรียน
- กลุ่มสาระ
- วัดและประเมินผล
- ห้องสมุด
- นิเทศภายใน
- งานอื่นๆ


- สารบรรณ
- การเงิน
- บัญชี
- พัสดุ ครุภัณฑ์
- ทะเบียน สถิติ
- ประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆ


- ความประพฤติ
- ระเบียบวินัย
- ทะเบียนประวัติ
- รักษาความปลอดภัย
- ความสะอาด
- พัฒนาบุคลากร
- เครื่องราชฯ

- งานสาธารณูปโภค
- งานอนามัย
- งานโภชนาการ
- งานสหกรณ์
- กิจกรรมนักเรียน
- งานสวัสดิการฯ
- ลูกเสือ-เนตรนารี


- ข้อมูลสภาพของโรงเรียน
- วิเคราะห์ข้อมูล
- แผนงาน/โครงการ
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- ติดตามผล
- สรุปรายงานประจำปี
- งานอื่นๆ

 


โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
203 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 0-2314-4311, Fax.0-2319-5050, e-mail : watmai_sch@yahoo.com