HOME
http://school.obec.go.th/watmaichonglom
เวบไซต์โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
 

 
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

 
 
     ในอดีตวัดใหม่ช่องลมมีโรงเรียนตั้งอยู่แล้ว ซึ่งตามประวัติสืบได้ว่าเริ่มตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 อยู่ทางทิศใต้ของ อุโบสถ ติดคลองแสนแสบเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว โดยเจ้าจอมมารดาสมบูรณ์ ในรัชกาลที่ 5 ได้ทรงช่วยอนุเคราะห์ จึงมีชื่อว่า "โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม (จอมสมบูรณ์อุทิศ)" เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนายสำลี ไม่ทราบ นามสกุล เป็นครูใหญ่คนแรก และนายถม พวงสมบัติ เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย ก่อนมายุบรวมกับโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม หลังปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมหลังปัจจุบันเกิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กำหนดให้จัดการ ศึกษาภาคบังคับขยายระยะเวลาออกไปจาก 4 ปี เป็น 7 ปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในบริบทของท้องถิ่น
     ในการก่อสร้างอาคารเรียนในระยะเริ่มแรก ท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดด้านที่ติดกับ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา เป็นบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างได้รับจัดสรรให้มาเป็นปีๆ ทำให้การก่อสร้างต้องใช้เวลาถึง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ ตามโครงการ
     โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2504 และทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2504 เวลา 10.30 น. โดย พณฯจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัตชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารเรียน
     การจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงด้านด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
พ.ศ. 2514
เข้าร่วมโครงการเลื่อนชั้นนักเรียนปลายปีเป็นบางชั้น
พ.ศ. 2519
เข้าร่วมโครงการทดลองการใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521 ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่1
พ.ศ. 2520
กรมสามัญศึกษามีคำสั่งเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2521
กรมสามัญศึกษาได้ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษากลับมาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตามเดิม
พ.ศ. 2522
ดอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)
พ.ศ. 2531
เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา โดยเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก
พ.ศ. 2536
ยุบชั้นเด็กเล็กและเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล (หลักสูตร 2 ปี)
พ.ศ. 2545
เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  นางสาวสว่างจิตต์ อปานนท์
  นายเสริมศักดิ์ คำแย้ม
  นายชอุ่ม จัรทหิรัญ
  นางดวงรัตน์ โอสถาถานุเคราะห์
  นายถวิล สุจวิพันธ์
  นางละออ พิพุธวัฒน์
  นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส
  นายวีรสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์
  นายบุญธรรม แก้วสาร
  นางผ่องศรี จันทร์ปรุง
  นายแสงทอง ธาตุเสถียร
พ.ศ. 2504 - 2525
พ.ศ. 2525 - 2529
พ.ศ. 2529 - 2530
พ.ศ. 2530 - 2531
พ.ศ. 2531 - 2534
พ.ศ. 2534 - 2535 (รักษาการ)
พ.ศ. 2535 - 2536
พ.ศ. 2536 - 2538
พ.ศ. 2538 - 2540
พ.ศ. 2540 - 2544
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

     ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม จัดห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 14 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 442 คน ข้าราชการครู 17 คน

 

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
203 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 0-2314-4311, Fax.0-2319-5050, e-mail : watmai_sch@yahoo.com