HOME
http://school.obec.go.th/watmaichonglom
เวบไซต์โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

ภารกิจของโรงเรียน
1. สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาจิตและกาย
6. สร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
7. ให้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนพ้นจากยาเสพติด

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
203 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 0-2314-4311, Fax.0-2319-5050, e-mail : watmai_sch@yahoo.com