HOME
http://school.obec.go.th/watmaichonglom
เวบไซต์โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

แผนงานและโครงการปีการศึกษา 2547
1
แผนงานวิชาการ โครงการพัฒนางานนิเทศภายใน
  โครงการพัฒนาการจัดมวลประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์
  โครงการเผยแพร่ความรู้อิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน
  โครงการ ENGLISH DAY CAMP
2
แผนงานกิจการนักเรียน
โครงการพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ชั้นป.5 - 6
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือและเนตรนารี ชั้นป. 5 - 6
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
โครงการจัดการแสดงความสามารถของนักเรียนในงานประจำปี
3
แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
4
แผนงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
5
แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน
โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก


โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
203 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 0-2314-4311, Fax.0-2319-5050, e-mail : watmai_sch@yahoo.com